Manual d'Ús i Manteniment per al llibre de l'edifici

Manual d'Ús i Manteniment

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En català

En castellano

Precio en Chile

Precio en Argentina

Precio en Mexico

Precio en Colombia

Precio en Ecuador

Precio en Perú

Precio en Panamá

Precio en Honduras

Precio en Bolivia

Precio en Uruguay

Precio en Paraguay

Precio en Guatemala

Em português

En français

Introducció
A Acondicionament del terreny
C Fonamentacions
E Estructures
EA Acer
EC Pedreria
EF Fàbrica
EH Formigó armat
EM Fusta
EP Formigó prefabricat
EX Mixtes
F Façanes i particions
L Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars
H Acabaments i ajudes
M Ferms i paviments urbans
I Instal·lacions
N Aïllaments e impermeabilitzacions
T Equipament urbà
Q Cobertes
R Revestiments i extrasdossats
S Senyalització i equipament
U Urbanització interior de la parcel·la
Z Rehabilitació energètica
Suggeriments

Manual d'Ús i Manteniment (per a ell Llibre de l'Edifici)E

ESTRUCTURES


En las instruccions d'us s'ecollirà tota la informació necessaria per a què l'ús de l'edifici sigui conforme a les hipòtesis adoptades en les bases de càlcul.


De tota la informació acumulada sobre una obra, les instruccions d'ús incluiràn aquelles que resulten d'interès per la propietat i per als usuaris, que com a mínim seran:

accions permanents.

sobrecàrregues d'ús.

deformacions admeses, incloses les del terreny, en el seu cas.

condicions particulars d'utilització, com el respecto a les senyals de limitació de sobrecàrrega, o el manteniment de le marques o bol·lards que defineixen zones amb requisits especials al respecte.

en el seu cas, les mesures adoptades per a reduir els riscs de tipus estructural.


El pla de manteniment, en el corresponent als elements estructurals, s'establirà en concordància amb les bases de càlcul i amb qualsevol informació adquirida durant l'execució de l'obra que pugués ser d'interés, i identificarà:

el tipus de treballs de manteniment a portar a terme.

lista dels punts que requereixin un manteniment particular.

a l'abast, la realització i la periodicitat dels treballs de conservació.

un programa de revisions.


Qualsevol modificació dels elements components de l'estructura que pugin modificar les condicions de treball previstes en el projecte ha de ser justificada i comprovada mitjançant els càlculs oportuns, realitzats per un tècnic competent.


El seu manteniment es deu cenyir principalment a protegir-la d'accions no previstes sobre l'edifici, canvis d'ús i sobrecàrregues en els sostres, així com dels agents químics i de la humitat (coberta, voladissos, plantes baixes per capil·laritat) que provoquen la corrosió de les armadures.


Les estructures convencionals d'edificació no requereixen un nivell d'inspección superior al que se deriva de les inspeccions tècniques rutinàries dels edificis. Es recomenable que aquestes inspeccions es realitzin al menys cada 10 anys, excepte en el cas de la primera, que podrà desarrollar-se en un termini superior.


En aquest tipus d'inspeccions es posarà especial atenció a la identificació dels síntomes de danys estructurals, que normalment seran de tipus dúctil i es manifesten en forma de danys dels elements inspeccionats (deformacions excesives causants d'esquerdes en tancaments, per exemple). També s'identificaran les causes de danys potencials (humitats per filtració o condensació, actuacions inadequades d'ús, etc.)


Es convenient que en la inspecció de l'edifici es realitzi una específicació de l'estructura, destinada a la identificació de danys de caràcter fràgil com els que afectan a seccions o unions (corrosió localitzada, lliscament no previst d'unions cargolades, etc.), danys que no poden identificar-se a través dels seus efectes en altres elements no estructurals. Es recomendable que les inspeccions d'aquest tipus es realitzin al menys cada 20 anys.