Manual d'Ús i Manteniment per al llibre de l'edifici

Manual d'Ús i Manteniment

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En català

En castellano

Precio en Chile

Precio en Argentina

Precio en Mexico

Precio en Colombia

Precio en Ecuador

Precio en Perú

Precio en Panamá

Precio en Honduras

Precio en Bolivia

Precio en Uruguay

Precio en Paraguay

Precio en Guatemala

Em português

En français

Introducció
A Acondicionament del terreny
C Fonamentacions
E Estructures
F Façanes i particions
FA Façanes ventilades
FF Fàbrica no estructural
FE Fàbrica estructural
FC Llindars, carregadors i calaixos de persianes
FR Fronts de forjat
FB Entramats autoportants
FT Sistemes d'envans
FL Façanes lleugeres
FI Particions lleugeres
FP Façanes pesades
FM Murs cortina
FD Defenses
FU Tancaments vidrats i parets vidrades
FO Mampares i envans mòbils
FJ Enjardinaments verticals
L Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars
H Acabaments i ajudes
M Ferms i paviments urbans
I Instal·lacions
N Aïllaments e impermeabilitzacions
T Equipament urbà
Q Cobertes
R Revestiments i extrasdossats
S Senyalització i equipament
U Urbanització interior de la parcel·la
Z Rehabilitació energètica
Suggeriments

Manual d'Ús i Manteniment (per a ell Llibre de l'Edifici)F

FAÇANES I PARTICIONS


La propietat conservarà en el seu poder la documentació tècnica relativa a l'ús per el que han sigut projectades, havent-se d'utilitzar únicament per tal fi.


No es realitzarà cap alteració de les premisses del projecte, ja que un canvi de la solució inicial pot ocasionar problemes d'humitat, sobrecàrregues excessives, etc., a més d'alterar la condició estètica del projecte. S'evitarà la subjecció de màquines per instal·lacions d'aire condicionat u altre tipus.


No s'obriran forats en façanes ni es permetrà efectuar regates que disminueixin sensiblement la secció del tancament sense l'autorització d'un tècnic competent.


No es permetrà l'estesa exterior de cap tipus de conducció, ja sigui elèctrica, de fontaneria, d'aire acondicionat, etc., excepte d'aquelles que siguin comunitaries i per a les que no existeixi una altra alternativa per a la seva instal·lació.


No es modificarà la configuració exterior de balcons i terrasses, mantenint la composició general de les façanes i els criteris de disseny.


No es permetran sobrecarregues d'ús superiors a las previstes ni alteracions en la forma de treball dels elements estructurals o en les condicions de arriostrament.


S'hauràn de ventilar les habitacions entre 2 i 5 vegades al dia. El contingut d'humitat de l'aire en l'ambient s'eleva constantment i es produeix aigua per condensació, el que produeix danys com formacions de fongs i taques d'humitat. Es netejarà amb productes especials i amb el repintat antifloridura que eviti la transparència.


No es deuran utilitzar estufes de gas butà, donat que produeix una elevació considerable de la humitat. Les cortines deuen arribar només fins l'antosta de la finestra i, a més a més, es aconsellable que entre la cortina i la finestra hagi una distància aproximada de 30 cm.