Manual d'Ús i Manteniment per al llibre de l'edifici

Manual d'Ús i Manteniment

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En català

En castellano

Precio en Chile

Precio en Argentina

Precio en Mexico

Precio en Colombia

Precio en Ecuador

Precio en Perú

Precio en Panamá

Precio en Honduras

Precio en Bolivia

Precio en Uruguay

Precio en Paraguay

Precio en Guatemala

Em português

En français

Introducció
A Acondicionament del terreny
C Fonamentacions
E Estructures
F Façanes i particions
L Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars
LC Fusteria
LE Portes d'entrada a habitatge
LP Portes interiors
LT Portes interiors tècniques
LB Portes automàtiques d'accés per als vianants
LR Portes de registre per a instal·lacions
LF Portes tallafocs
LN Portes estanques
LU Portes acústiques
LG Portes de garatge
LA Armaris
LV Vidres
LS Proteccions solars
H Acabaments i ajudes
M Ferms i paviments urbans
I Instal·lacions
N Aïllaments e impermeabilitzacions
T Equipament urbà
Q Cobertes
R Revestiments i extrasdossats
S Senyalització i equipament
U Urbanització interior de la parcel·la
Z Rehabilitació energètica
Suggeriments

Manual d'Ús i Manteniment (per a ell Llibre de l'Edifici)L

FUSTERIA, MANYERIA, VIDRES I PROTECCIONS SOLARS


Els canals i perforacions d'evacuació d'aigües de les fusteries s'hauran de mantenir sempre nets.


S'evitarà que els vidres entrin en contacte amb altres vidres, elements metàl·lics o materials petris.


No es col·locaran màquines d'aire condicionat en zones properes als vidres, que puguin provocar el trencament del vidre a causa dels canvis bruscs de temperatura.


No es col·locaran mobles o altres objectes que obstaculitzin el recorregut de les fulles de la fusteria.


S'evitaran cops i rascades a les persianes, així com l'abocament d'aigua procedent de jardineres.


S'evitarà que les persianes quedin entreobertes, ja que amb forts vents podrien resultar danyades.