Manual d'Ús i Manteniment per al llibre de l'edifici

Manual d'Ús i Manteniment

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

En català

En castellano

Precio en Chile

Precio en Argentina

Precio en Mexico

Precio en Colombia

Precio en Ecuador

Precio en Perú

Precio en Panamá

Precio en Honduras

Precio en Bolivia

Precio en Uruguay

Precio en Paraguay

Precio en Guatemala

Em português

En français

Introducció
A Acondicionament del terreny
AD Moviment de terres en edificació
AS Xarxa de sanejament horitzontal
AN Anivellament
AZ Recalços
C Fonamentacions
E Estructures
F Façanes i particions
L Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars
H Acabaments i ajudes
M Ferms i paviments urbans
I Instal·lacions
N Aïllaments e impermeabilitzacions
T Equipament urbà
Q Cobertes
R Revestiments i extrasdossats
S Senyalització i equipament
U Urbanització interior de la parcel·la
Z Rehabilitació energètica
Suggeriments

Manual d'Ús i Manteniment (per a ell Llibre de l'Edifici)A

ACONDICIONAMENT DEL TERRENY


La propietat conservarà en el seu poder la documentació tècnica relativa a les dades resultants de l'assaig geotècnic del terreny i que van servir de base per la redacció del corresponent projecte tècnic.


Qualsevol modificació de les condicions del terreny sobre el que seu l'edifici que pugui modificar les condicions de treball previstes en el proyecte deu ser justificada i comprovada mitjançant els càlculs oportuns, realitzats per un tècnic competent.


En el terra, les variacions d'humitat canvien l'estructura i comportament del mateix, el que pot produir assentaments. S'haurà, per tant, evitar les fuites de la xarxa de sanejament horitzontal que puguin produir una variació en el grau d'humitat del terra.